Contact Us

 

Hong Kong-APEC Trade Policy Study Group
House 16, Siu Hang Hau, Sheung Sez Wan, Clearwater Bay

Tel:      (+852) 2866-9577

Email: info@hk-apec.com.hk